Home  >  Archaeology  >  Virupaksha Temple, Hampi
 
Photograph of Virupaksha Temple, Hampi.

Virupaksha Temple, Hampi Photo: Sarah Kenderdine